• Kwalificatie Code 9422 Therapeut NVPA
 • Zorgverlenerscode 94104534
 • Prestatiecode Psychosociale therapie 24504
 • Pro Life Prestatiecode 921410
 • Registratie RBCZ 180685R
 • NVPA lidnummer 104346

Algemene voorwaarden van Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij

Begrippen

 • Zorgaanbieder: Rianne Noordzij
 • BEROEPSVERENIGING: NVPA, een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij ingeschreven in het KvK onder nummer 60274573 en gevestigd op Groen van Prinstererkade 22, 3142 GD Maassluis.
 • Klacht- en tuchtrecht.
  De praktijk is aangesloten bij S.C.A.G. ( Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Heeft u een klacht? Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is mooi als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Als dit niet lukt en wilt u een klacht indienen dan ondersteunt S.C.A.G. u hierbij. In de praktijk is de informatiefolder aanwezig.
 • GESCHILLENCOMMISSIE : GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Informatie in de praktijk op te vragen.
 • De stichting R.B.C.Z. is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
  R.B.C.Z. behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
 • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling : de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij is lid van de BEROEPSVERENIGING NVPA en aangesloten bij de S.C.A.G. en R.B.C.Z.
  Informatie over NVPA en over S.C.A.G. en R.B.C.Z. kunt u vinden op www.NVPA.org en op www.SCAG.nl en op www.RBCZ.nu
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van NVPA. Deze kunt u vinden op www.NVPA.org

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming (via de mail) met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.
  Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELINGSOVEREENKOMST en ondertekend bij de 1e of 2E consult.
  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een zorgtraject kunt u downloaden op www.riannenoordzij.nl
 • De sessies duren 1 uur en vinden in overleg met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.
  Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
 • De zorgverlener van Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij werkt als zelfstandige

Betaling

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 75, – euro per uur. Voor een overzicht van tarieven die niet door een verzekeraar vergoed worden kijk op WEBSITE en u ontvangt dit overzicht bij de intake. Een intake duurt 1,5 uur en kost €95,-
 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Zie betalingsvoorwaarden bij de behandelovereenkomst.
  Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVPA en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Ook de codes bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeld kunnen van toepassing zijn.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Bij een andere reden dan ziekte dient u dit minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt het consult als ‘no show’ volledig in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Klachten vanwege Corona of familieleden die Corona hebben kunnen dezelfde dag telefonisch vermeld worden zodat de afspraak kosteloos verzet wordt.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whats app /, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van NVPA en R.B.C.Z. Deze is/ zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (pastorale@riannenoordzij.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen een week, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Rianne Noordzij. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van S.C.A.G. dan wel de geschilleninstantie. De procedure is te vinden op de website www.SCAG.nl Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het S.C.A.G. informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Reaal. Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij is eveneens in het bezit van een Zakelijke Rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Reaal, die dekkend is voor de WKKGZ. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld, kindermishandeling en volwassenengeweld waaronder ouderenmishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. Informatie is in de praktijk beschikbaar.

AVG

 • Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.riannenoordzij.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen worden beslecht door een bevoegde rechter.