Privacyverklaring

Naam praktijk: Pastorale Begeleiding

Naam praktijkhouder: Rianne Noordzij

KvK-nummer: 60274573

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1-5-2019

Wijzigingen voorbehouden.

Verwerking persoonsgegevens

Om mijn werk als zelfstandig zorgverlener uit te voeren, ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring omschrijf ik welke maatregelen ik neem om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit doe ik volgens de richtlijnen van de wet AVG.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Van cliënten met wie ik een zorgovereenkomst afsluit, verwerk ik normaal gesproken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (van de cliënt zelf of een partner/familielid)
– E-mailadres (van de cliënt zelf of een partner/familielid)

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra beschermd moeten worden. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als er expliciete toestemming van de cliënt is gegeven, of ten behoeve van uitvoering van gezondheidszorg. Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

– Polisnummer\ Relatienummer zorgverzekeraar
– Overige medische gegevens in het cliëntendossier

Met welke reden verwerk ik persoonsgegevens?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van persoonsgegevens:

– Opstellen van zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en zorgplan
– Correcte facturatie voor declaratie van zorgfacturen i.o.m. zorginstantie en financiële administrateur
– Verplichte documentatie in het cliëntendossier volgens de Wkkgz

Aan al deze doelen is een wettelijke grondslag verbonden.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is. Administratieve documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Medische documenten zoals de documenten in een cliëntendossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. Bij overige documenten hanteer ik een bewaartermijn van maximaal 5 jaar. 

Na deze periodes bekijk ik of het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Wanneer dit niet meer nodig is, zal ik de documenten vernietigen

Het opslaan en delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden in geen geval zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. Een uitzondering hierbij is als ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De cliënt zal hier altijd over worden geïnformeerd. Gegevens worden als volgt opgeslagen in mijn administratie:

De rechten van de cliënt

De cliënt heeft te allen tijde het recht om de gegevens die ik van de cliënt heb in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht tot verwijdering kan worden verworpen door een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Dit zal ik altijd goed onderbouwen.

Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ik op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of organisatie kan versturen.

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van één van deze rechten, kan dit mondeling of schriftelijk met mij worden besproken. Omdat dit extra werk met zich meebrengt zal ik hiervoor kosten in rekening brengen.

Contactgegevens

Ik ben te bereiken via post, telefoon en e-mail. Mijn contactgegevens zijn:
Rianne Noordzij, Groen van Prinstererkade 22, 3142 GD Maassluis, tel.: 06 414 80 250
pastorale@riannenoordzij.nl

Vragen over deze privacyverklaring? Neem contact met mij op.

Toestemmingsplicht

Volgens de wet AVG ben ik verplicht om vooraf aan het verlenen van zorg, toestemming te vragen aan de cliënt voor het verwerken van persoonsgegevens. Om aan te tonen dat mijn verantwoordelijkheden en de rechten van de cliënt zijn besproken, bied ik deze privacyverklaring ter ondertekening aan de cliënt aan.
De cliënt gaat hierbij akkoord met het genoemde privacy beleid, en geeft aan kennis te hebben genomen van alle rechten die hij/zij heeft m.b.t. de persoonsgegevens.

Datum:

Plaats:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt: